Sunday, August 16, 2009

Jawapan Kertas 2

1249/2

SULIT
JABATAN PELAJARAN
NEGERI JOHOR


PEPERIKSAAN GERAK GEMPUR 2
SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2009
SEJARAH
Kertas 2
Julai

2 ½ jamSKEMA JAWAPAN


[Lihat Sebelah
SULIT
1249/2 © 2009 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Johor skema ini mengandungi 15 halaman bercetak

Soalan

Butiran
Markah

1(a)

1(b)

1 (c)


1 (d)1 (e)

2 (a)
2 (b)

2 (c)
2 (d)


2 (e)

3 (a)
3 (b)3 (c)

3 (d)
3 (e)4 (a)

4 (b)

4 (c)


4 (d)

4 (e)

F1
F2F1
F2
F3

F4
F5

F1
F2
F3
F1
F2
F3
F4

F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9

F1
F2
F3
F4F1
F2
F3
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
F1
F2
F3

F4
F5


F6
F7

F1
F2
F3
F4
F5
F1
F2
F3
F4


F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
F10
F1
F2

F3
F4
F5F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8F9
F10
F11
F12F1
F2
F3
F1
F2
F3

F4
F5

F6

F7


F8


F9
F10

F1

F2
F3
F4
F5

F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8

F9
F10
F11
F12

F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8

Namakan bandar yang muncul ketika pemerintahan dinasti di atas?
Anyang
Loyang
1 m

Nyatakan tiga ciri negara kota dalam tamadun Hwang Ho.
Terletak di kawasan tanah tinggi
Terdapat istana, kuil dan pusat pentadbiran
Raja, pembesar dan golongan agama tinggal di kawasan bandar
Dilengkapi dengan tembok untuk menghalang penceroboh
Dikelilingi oleh perkampungan yang didiami oleh masyarakat petani
Mana-mana 3 x 1 m

Senaraikan dua golongan yang membantu raja tamadun Hwang Ho dalam urusan pentadbiran?
Bangsawan
Pembesar
Pegawai Kerajaan
Mana-mana 2 x 1 m

Jelaskan bagaimanakah raja dalam tamadun Hwang Ho mengekalkan mandat daripada Tuhan?
Memerintah dengan adil
Memelihara kemakmuran rakyat
Memastikan kesejahteraan hidup
Mendapat restu daripada Tuhan
Mana-mana 2 x 1 m

Pada pandangan anda, apakah ciri kepimpinan yang perlu dimiliki oleh seorang ketua negara agar pemerintahannya disegani?
Berwibawa
Berani/gagah
Bijak dalam pentadbiran/bijaksana
Adil
Inovatif
Kreatif
Tegas
Cekal
Melakukan perubahan
(Mana-mana jawapan munasabah)
Mana-mana 2 x 1 m
Namakan dua peperangan antara orang Quraisy Makkah dengan orang Islam Madinah sehingga pembukaan semula kota Makkah.
Perang Badar
Perang Uhud
Perang Khandak
Perang Tabuk
Mana-mana 2 x 1 m

Nyatakan tujuan peperangan dalam Islam
Untuk mempertahankan maruah diri
Untuk mempertahankan agama
Untuk mempertahankan negara
1 m

Jelaskan garis panduan yang mesti dipatuhi oleh tentera Islam dalam peperangan.
Tidak dibenarkan membunuh orang yang lemah
Tidak dibenarkan membunuh orang tua
Tidak dibenarkan membunuh kanak-kanak
Tidak dibenarkan membunuh wanita
Tidak dibenarkan membunuh orang sakit
Tidak dibenarkan membunuh orang yang menyerah diri
Tidak dibenarkan membunuh binatang ternakan
Dilarang memusnahkan tanam-tanaman
Dilarang merobohkan tempat ibadat
Mana-mana 3 x 1 m

Berdasarkan pengetahuan sejarah anda. Mengapakah Islam dikatakan tidak berkembang dengan paksaan.
Perkembangan Islam secara sukarela
Perkembangan Islam secara toleransi
Nabi Muhammad s.a.w. mengampunkan tawanan Perang Badar
Tawanan wanita dan kanak-kanak dibebaskan
Tawanan lelaki diberi syarat untuk membebaskan diri mereka dengan mengajar sepuluh kanak-kanak membaca dan menulis sehingga pandai
Islam mengamalkan akhlak mulia
Islam sentiasa menunjukkan teladan yang baik
(Mana-mana jawapan munasabah)
Mana-mana 2 x 1 m

Pada pemerhatian anda, bagaimanakah masyarakat dunia hari ini boleh mengelakkan peperangan daripada berlaku ?
Mengamalkan akhlak yang mulia
Saling bertolak ansur
Kepimpinan melalui teladan
Menghormati hak asasi
Mengelakkan isu-isu sensitif dipersoalkan
(Mana-mana jawapan munasabah)
Mana-mana 2 x 1 m

Apakah maksud negara Persekutuan?
Penyatuan beberapa buah negeri
Mempunyai sebuah Kerajaan Persekutuan
serta beberapa buah Kerajaan Negeri
Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri menjalankan tugas berdasarkan kuasa yang diperuntukkan dalam Perlembagaan Malaysia
1 m

Senaraikan dua bidang kuasa yang diperuntukkan kepada Negeri.
Undang-undang Islam
Tanah
Petanian dan perhutanan
Kerajaan tempatan
Perkhidmatan tempatan
Kerajaan negeri
Hari cuti negeri
Undang-undang negeri
Mana-mana 2 x 1 m

Nyatakan dua Senarai Bersama Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri.
Kebajikan sosial
Biasiswa
Taman Negara
Perancangan bandar dan wilayah
Penjagaan haiwan
Kesihatan dan kebersihan awam
Parit dan tali air
Pemulihan
Hiburan awam
Perhubungan
Mana-mana 2 x 1 m

Mengapakah Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri perlu sentiasa mengamalkan sikap berbaik-baik?
Satu kaedah menyatupadukan pelbagai wilayah
Dapat membentuk Kerajaan Persekutuan yang stabil dan berwibawa
Membantu mengurangkan perbalahan antara etnik
Hubungan baik perlu dipupuk untuk menjamin keharmonian
Sentiasa mengamalkan toleransi untuk kepentingan bersama
(Mana-mana jawapan munasabah)
Mana-mana 2 x 1 mPada pandangan anda, apakah sikap yang perlu ada dalam diri seorang pemimpin Kerajaan Persekutuan?
Mempunyai sahsiah yang baik
Mewujudkan perpaduan
Menjalinkan kerjasama/saling membantu
Menghargai jasa kerajaan
Menghindarkan diri dari gejala negatif
Saling menghormati
Menggemblengkan pembangunan ekonomi
Menghargai jasa pemimpin negara
Melahirkan persaingan yang sihat
Menanam sikap luhur / tulus / suci / ikhlas / bersih jiwa
Memiliki integriti yang tinggi
Bertanggungjawab/akauntabiliti
(Mana-mana jawapan munasabah)
Mana-mana 3x1
Apakah elemen penting dalam Penyata Razak 1956?
Menyuburkan semangat perpaduan
Sistem persekolahan yang sama bagi semua penduduk
Kurikulum bercorak kebangsaan yang seragam.
1 m

Nyatakan syor yang dicadangkan dalam Laporan Rahman Talib 1960.
Sekolah umum dijadikan sekolah kebangsaan
Sekolah jenis umum dijadikan sekolah jenis kebangsaan
Pelajaran percuma diberikan kepada semua pelajar sekolah rendah kerajaan tanpa mengira keturunan dan agama
Bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa kebangsaan
Sekolah rendah yang menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar ditukar kepada bahasa Melayu
Bahasa Melayu dijadikan bahasa pengantar di semua sekolah menengah
Pelajaran agama Islam diajar di semua sekolah bantuan penuh kerajaan yang mempunyai tidak kurang daripada 15 orang pelajar Islam
Bahasa Cina dan bahasa Tamil akan diajar di sekolah kebangsaan sekiranya terdapat sekurang-kurangnya 15 orang pelajar
Semua peperiksaan awam akan diadakan dalam bahasa kebangsaan
Mana-mana 2 x 1 m


Jelaskan matlamat Kajian Aminudin Baki 1965 yang berkaitan dengan sistem persekolahan Aneka Jurusan.
Menampung pelajar yang gagal memasuki sekolah menengah akademik
Menyediakan pelajaran sehingga berumur 15 tahun
Memberikan pelbagai kursus kemahiran
Melahirkan tenaga mahir
Sebagai persediaan untuk pasaran kerja
Mana-mana 2 x 1 m

Berdasarkan pengetahuan sejarah anda. Mengapakah Laporan Jawatankuasa Kabinet 1974 boleh dianggap berjaya meningkatkan tahap pendidikan Malaysia hari ini?
Meningkatkan penguasaan kemahiran membaca
Meningkatkan penguasaan kemahiran menulis
Meningkatkan penguasaan kemahiran mengira
Kenaikan darjah secara automatik memberi peluang belajar kepada semua murid
Penekanan terhadap sekolah vokasional
Penyediaan sukatan pelajaran sekolah swasta
Memartabatkan Bahasa Melayu sebagai mata pelajaran wajib dalam peperiksaan
Penekanan terhadap kokurikulum
Meningkatkan disiplin murid
Menjadi asas perpaduan bangsa
Taraf hidup rakyat meningkat melalui kemajuan pendidikan
(Mana-mana jawapan munasabah)
Mana-mana 2 x 1 m

Pada pendapat anda, bagaimanakah perpaduan boleh dicapai melalui pendidikan ?
Belajar di sekolah yang sama
Menggunakan bahasa pengantar yang sama
Pelajar daripada kaum berlainan boleh berinteraksi melalui kokurikulum
Menggunakan kurikulum yang sama
Guru pelbagai kaum
Aktiviti sukan untuk semua kaum
PIBG melibatkan pelbagai kaum
(Mana-mana jawapan munasabah)
Mana-mana 3 x 1 m1
1
[ 1 m ]


1
1
1

1
1

[ 3 m ]1
1
1
[ 2 m ]1
1
1
1
[ 2 m ]
1
1
1
1
1
1
1
1
1

[ 2 m ]1
1
1
1
[ 2 m ]


1
1
1
[ 1 m ]1
1
1
1
1
1
1
1
1
[ 3 m ]1
1
1

1
1


1
1

[ 2 m ]1
1
1
1
1

[ 2 m ]


1
1
1
1


[ 1 m ]1
1
1
1
1
1
1
1
[ 2 m ]1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
[ 2 m ]1
1

1
1
1

[ 2 m ]

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

[ 3 m ]

1
1
1
[ 1 m ]1
1
1

1
1

1

1


1


1

[ 2 m ]
1

1
1
1
1
[ 2 m ]
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1

[ 2 m ]
1
1
1
1
1
1
1
1
[ 3 m ]
SOALAN
BUTIRAN
MARKAH
5 (a)
Kewujudan tamadun awal Asia Tenggara dibuktikan dengan kemunculan kerajaan-kerajaan awal di Tanah Besar dan Kepulauan Asia Tenggara.

Jelaskan faktor-faktor yang menyumbang kepada kemajuan pertanian dalam kerajan-kerajaan awal Asia Tenggara.

F1 Kawasan pertanian yang subur.
H1a lembah sungai
C1a lembah Sg Menam / lembah Sg Irrawaddy / lembah Sg Merah / lembah Sg Mekong
H1b Lereng bukit / gunung berapi yang subur
H1c kawasan mendapan Lumpur yang subur

F2 Iklim yang sesuai untuk pertanian
H2a Iklim panas lembab sepanjang tahun

F3 Sistem pengairan / terusan yang baik.
H3a memberi bekalan air yang mencukupi
H3b dari sungai dan tasik
C3a Tasik Tonle Sap
H3b Berjaya mengawal alam sekitar

F4 Peranan pemerintah / raja
H4a mengambil inisiatif dalam pembinaan sistem pengairan / terusan untuk kemajuan pertanian.
H4b Membina baray / tempat takungan air buatan manusia yang menyerupai tasik yang luas dan mampu menakung air pada musim hujan supaya dapat disalirkan untuk mengairi kawasan sawah padi
C4a Raja Indravarman I
H4c mampu mengairi sawah padi seluas 12.5 juta ekar
H4d hasil padi menampung keperluan beras rakyat kerajaan-kerajaan awal

F5 Sistem pengangkutan / perhubungan yang baik dan teratur
H5a jaringan sungai yang panjang dan terurus.

[ mana-mana 6 x 1 m ]
1
1
1

1
1

1
1

1
1
1
1
1

1
1

1


1
1
1

1
1

[ max 6 m ]

5 (b)
Huraikan pengaruh Hindu dan Buddha dalam sistem pemerintahan kerajaan-kerajaan awal Asia Tenggara.

F1 Gelaran raja
H1a Raja berada di puncak pemerintahan
H1b Di bawahnya terdapat kerabat diraja / pembesar / ahli agama / Brahmin / hamba

F2 Raja berkuasa mutlak
H2a Perintah raja menjadi undang-undang yang wajib dilaksanakan
H2c Sesiapa yang melanggar perintah raja dianggap menderhaka / tidak diampunkan

F3 Konsep dewa-raja
H3a Raja merupakan bayangan tuhan
H3b Rakyat takut untuk menderhaka walaupun raja tidak adil
H3c Kepercayaan bahawa raja memiliki kesaktian
H3d Lahir unsur mitos dan legenda tentang asal usul raja

F4 Adat istiadat diraja berunsur Hindu-Buddha
C4a upacara pertabalan
H4a dipimpin oleh Brahmin
H4b untuk membezakan kedudukan raja dan rakyat

F5 Mengamalkan konsep orde kosmos / konsep alam semesta
H5a mendirikan kompeks kota
C5a Raja Suryavarman II mendirikan Angkor Wat
H5b bertujuan menjadi raja yang berkuasa terhadap seluruh alam semesta
H5c Raja bertanggungjawab untuk mengatur kesejahteraan negara dan rakyat
H5d selaras dengan konsep Dharma

F6 Upaca angkat sumpah taat setia
H6a di tempat suci
C6a Telaga Batu
H6b Datu meminum air yang disiram / dikumpul di bahagian bawah batu bersurat
H6c bertujuan untuk menetapkan pembesar memberi taat setia yang tidak berbelah bagi kepada raja
H6d upacara diketuai oleh Brahmin
H6e disertai doa yang akan menimpakan bencana kepada sesiapa yang mengkhianati sumpah tersebut
[mana-mana 8 x 1 m]
1
1
1


1
1
1


1
1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1

1

1
1
1
1

1

1
1

[ max 8 m ]

5 (c)
Sebagai rakyat Malaysia, apakah iktibar yang boleh dipelajari daripada kebudayaan kerajaan-kerajaan awal Asia Tenggara untuk mengekalkan keharmonian negara kita.

F1 Mengamalkan kebudayaan yang merupakan adunan antara kebudayaan India dengan kebudayaan Asia Tenggara
F2 bersikap inovatif dalam menerajui kehidupan
F3 bersifat kreatif
F4 menyesuaikan pengaruh luar dengan pengaruh tempatan
F5 menerima unsur kepelbagaian budaya
F6 mengamalkan unsur kosmopolitan
F7 mengamalkan sikap minda terbuka
F8 mempunyai sikap toleransi yang tinggi
F9 mempelbagaikan kebudayaan dalam kehidupan
F10 Tidak memanjangkan pergeseran dan perselisihan dalam masyarakat
F11 Mengatasi masalah dalam masyarakat dengan bijaksana
F12 Menjalankan proses asimilasi budaya daripada interaksi antarabangsa
F13 Memelihara tradisi asal budaya kaum masing-masing
F14 Mempertahankan diri daripada mudah terpengaruh dengan unsur budaya luar yang bersifat negative
M Mana-mana lain yang munasabah

[mana-mana 6 x 1 m]

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

1

1
1


1

[ max 6 m ]


SOALAN
BUTIRAN
MARKAH
6( a )
Pengaruh Islam telah membawa perubahan yang besar dalam
aspek politik, ekonomi dan sosial masyarakat Melayu.

Terangkan pengaruh Islam terhadap sistem hidup masyarakat Melayu

F1 Perubahan akhlak
H1a amalan protokol (hijabah) dalam kalangan pemerintah

F2 Pelantikan dan pertabalan raja
H2a Sebelum Islam menggunakan pembacaan cirri
H2c Setelah Islam, adat lafaz ikrar oleh sultan dan pembesar
H2d menyerupai proses baiah dalam Islam

F3 Pengganti sultan dilantik sebelum istiadat pemakaman
H3a Peraturan ini dimulakan oleh Khalifah pada zaman Bani Umaiyyah

F4 Hubungan antara individu dan pertalian kekeluargaan
H4a ibu bapa dan orang yang lebih tua sangat dihormati
H4b jiran dianggap anggota keluarga sendiri
H4c panggilan tertentu terhadap orang yang lebih tua dalam keluarga
C4a pak long / mak long

F5 Teman bertutur yang lebih muda hendaklah bercakap dengan suara yang l ebih rendah

F6 Tetamu dilayan dengan hormat
H6a dihidangkan dengan minuman dan makanan

F7 Adab berziarah
H7a memberi salam
H7b tuan rumah wajib menjawab salam
H7c bersalam-salaman apabila masuk ke rumah
H7d kanak-kanak dikehendaki mencium tangan orang yang lebih muda ketika bersalaman

F8 Adab makan
H8a dimulakan dengan ungkapan bismillah (dengan nama Allah)

F9 Majlis keraian dijalankan secara Islam
H9a dengan semangat gotong royong
C9a Majlis perkahwinan
C9b Majlis berkhatan
C9c Majlis khatam / tamat membaca al-Quran

F10 Nilai kemasyarakatan Islam sangat ditekankan
H10a nilai perpaduan
H10b berpegang kepada konsep bersatu teguh bercerai roboh
H10b seikat seperti sirih, serumpun seperti serai, sedencing seperti besi

[ Mana-mana 8 x 1 m ]


1
1

1
1
1
1

1
1

1
1
1
1
1

1


1
1

1
1
1
1
1


1
1

1
1
1
1
1

1
1
1


[max 8 m]
( b )
Bagaimanakah pengaruh Islam mengubah bahasa dan kesusasteraan Melayu?

F1 Penggunaan tulisan jawi
H1a Sebelum kedatangan Islam, tulisan lain digunakan
C1a Tulisan Pallava, Kawi, Sunda kuno, Batak dan Rencong
H1b Kedatangan Islam memperkenalkan huruf Arab
H1c diterima dan dibuat penyesauaian dengan Tulisan Melayu
H1d Tulisan jawi menjadi saluran utama untuk pembacaan dan penulisan
H1e menjadi hak milik orang Melayu

F2 Perbendaharaan kata bahasa Melayu
H2a bertambah dengan istilah baru daripada bahasa Arab / bahasa al-Quran
C2a adat / adil / daulat / hakim / hukum

F3 Kesusasteraan Rakyat
H3a Sebelum kedatangan Islam, kesusasteraan rakyat disebar secara lisan
C3a cerita asal usul / kejadian alam / nama tempat
C3b cerita binatang / cerita Sang Kancil
C3c cerita jenaka / lucu / Pak Kadok / Lebai Malang / Pak Pandir / Pak Belalang / Si Luncai
C3d Cerita dongeng / Batu Belah Batu Bertangkup / Bawang Putih Bawang Merah
C3e Sastera Lisan / puisi / pantun / teka-teki / gurindam / seloka

F4 Kesusasteraan Islam
H4a Selepas kedatangan Islam, karya prosa dan puisi Islam diperkenalkan
H4b Hikayat
C4b Hikayat Nur Muhammad / Hikayat Bulan Berbelah / Hikayat nabi Yusuf / Hikayat Nabi Musa
H4c Cerita para sahabat
C4c Hikayat Abu Bakar / Hikayat Hasan dan Husin / Hikayat Amir Hamzah / Hikayat Muhammad Ali Hanafiah
H4d Puisi Syair Dahulu Kala

F5 Hikayat saduran bercorak Arab-Parsi
C5a Hikayat Abu Nawas / Hikayat Hasan Damsyik
H5a memperkaya perbendaharaan persuratan Melayu

[Mana-mana 8 x 1 m ]
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1

1
1
1
1
1

1

1

1
1
1
1

1
1

1

1
1
1

[max 8 m]
( c )
Syed Muhammad Naquib al-Atas dalam bukunya ‘Islam dalam Sejarah dan Kebudayaan Melayu’ mengatakan bahawa kedatangan Islam ke rantau Alam Melayu sebagai zaman baru dalam pensejarahan rantau ini.
Berikan pendapat anda untuk menyokong pernyataan tersebut.

F1 Membawa semangat nasionalisme
F2 Menyebarkan semangat intelektualisme
F3 Perubahan sistem pentadbiran bercorak Hindu-Buddha kepada pentadbiran Islam
F4 Permulaan system perundangan Islam
F5 Perkembangan sistem pendidikan Islam
F6 Permulaan bahasa dan kesusasteraan Islam
F7 perkembangan karya penulisan menggantikan karya lisan
F8 Pengenalan bentuk kesenian Islam
F9 Permulaan seni bina Islam / seni bina masjid
F10 penyesuaian seni persembahan Islam
F11 Amalan nilai hidup dan akhlak Islam
F12 Pengenalan sistem ekonomi Islam
F13 Penggunaan mata wang Islam
F14 Penggunaan sistem percukaian Islam
M Mana-mana jawapan munasabah

[ Mana-mana 4 x 1 m ]


1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

[ max 4 m]


SOALAN
BUTIRAN
MARKAH

7
7(a)Pengaruh perubahan yang dialami oleh masyarakat Islam di negara-negara Timur Tengah telah memberi kesan kepada perkembangan pemikiran masyarakat Melayu hingga mewujudkan gerakan Islah oleh Kaum Muda pada awal abad ke-20.

Huraikan latar belakang Gerakan Islah.

F1 Merupakan gerakan yang mendorong masyarakat Melayu supaya membetulkan pandangan mereka terhadap Islam.

F2 Dipelopori oleh Sheikh Tahir Jalaludin /Syed Syeikh
al Hadi / Dr.Burhanuddin al-Helmy.

F3 Ulama-ulama ini mendapat pendidikan di Timur Tengah dan terdedah secara langsung dengan Gerakan Islam di sana.
H3a dikenali sebagai Kaum Muda.

F4 Kaum Muda menyalurkan Gerakan Islah melalui akhbar dan majalah
C4 seperti al-Imam, Neracha, Idaran Zaman

F5 Kaum Muda menyampaikan idea mereka dan menjana ajaran Islam dari sudut kemajuan dunia dan akhirat berdasarkan tuntutan al-Quran dan al- hadith.

(mana-mana 5 x 1 m)

1


1


1
1


1

1

1


[max 5 m]


7(b)Jelaskan idea dan perjuangan Gerakan Islah di Tanah Melayu.

F1 Akhbar dan majalah dijadikan wadah perjuangan mereka.
C1a seperti al-Imam, Neracha, Idaran Zaman dan Pengasuh.

F2 Mendorong masyarakat Melayu supaya membetulkan pandangan mereka terhadap Islam.

F3 Menyampaikan idea dan menjana ajaran Islam dari
sudut kemajuan dunia.
H3a Menggesa orang Melayu memajukan ekonomi
H3b Menggesa orang Melayu memajukan pendidikan
H3c Menggesa orang Melayu memajukan aspek sosial.

F4 Berusaha menyematkan sikap mengkritik penjajah ke dalam fikiran orang-orang Islam.

F5 Mereka mengkritik raja dan pembesar Melayu yang
tidak berperanan penting dalam memajukan orang Melayu.

F6 Kaum Muda mendapat tentangan Kaum Tua.

F7 Gerakan Islah hanya dapat bergerak di Negeri-negeri Selat
H7a kerana undang-undang dikeluarkan untuk menghalang pengaruh mereka.
H7b tidak membenarkan kegiatan dakwah dilakukan tanpa kebenaran sultan.
H7c tidak membenarkan risalah-risalah dan buku-buku Kaum Muda memasuki negeri-negeri Melayu.

F9 Gerakan Kaum Muda telah menubuhkan beberapa
buah madrasah.
H9a untuk menjalankan sistem pendidikan Islam yang meliputi pendidikan dunia dan akhirat.
C9a seperti pendidikan fardu ain, Ilmu Hisab, dan bahasa
Inggeris.

F10 Tekanan British dan Kaum Tua tidak dapat menghalang sepenuhnya gerakan Islah bergerak dalam masyarakat Melayu.

(mana-mana 10 x 1 m)
1
1

1


1

1
1
1

1


1


1

1


1

1


1

1

1


1


[ max 10 m]


7(c)

Pada pendapat anda, bagaimanakah Islam boleh memajukan masyarakat?

F1 mewajibkan umat Islam menuntut ilmu.

F2 meningkatkan minda masyarakat melalui idea dan
pandangan baru.

F3 menjana ajaran Islam dari aspek kemajuan dunia untuk memajukan ekonomi, pendidikan, politik, dan sosial.

F4 mendorong umatnya menuntut ilmu dunia dan akhirat
sebagaimana yang terdapat dalam al-Quran dan hadis.

F5 mengembangkan ilmu dan keilmuan bangsa lain menurut
pandangan intelektual Islam.

F6 mendorong umatnya meneroka, mempelajari, dan membina
ilmu daripada pelbagai sumber untuk kecemerlangan /
kemajuan masyarakat.

M Mana-man jawapan yang munasabah

(mana-mana 5 x 1 m)1

1


1


1


1


11

[ max 5 m]
SOALAN
BUTIRAN
MARKAH
8

8 (a)Bendera kebangsaan, Jalur Gemilang membezakan Malaysia daripada negara lain.
Terangkan maksud warna dan lambang yang terdapat pada Jalur Gemilang.

F1 14 jalur warna merah dan putih melambangkan gabungan negeri Malaysia
F2 Bulan sabit berwarna kuning melambangkan agama Islam sebagai agama rasmi Persekutuan Malaysia
F3 Bintang berpecah empat belas melambangkan gabungan empat belas buah negeri dalam Persekutuan Malaysia
F4 Warna kuning melambangkan kedaulatan Raja-raja Melayu
F5 Warna biru melambangkan perpaduan rakyat berbilang kaum di negara kita
F6 Warna putih melambangkan kesucian
F7 Warna merah melambangkan keberanian
Mana-mana 6 x 1 m


1
1

1

1
1

1
1

[ max 6 m ]

8 (b)

Jelaskan sejarah penciptaan bendera kebangsaan

F1 Berkibar megah sebaik-baik sahaja bendera Union Jack diturunkan pada tengah malam 31 Ogos 1957
F2 Pada tahun 1949, sebuah jawatankuasa ditubuhkan untuk membuat perakuan reka bentuk bendera Persekutuan Tanah Melayu
F3 Majlis Perundangan Persekutuan mengadakan pertandingan peringkat kebangsaan bagi memilih bendera PTM
F4 Seramai 373 orang pereka bentuk telah mengambil bahagian
F5 Tiga reka bentuk bendera dipilih ke peringkat akhir
F6 MPP dan akhbar The Malay Mail mnjemput orang ramai memberikan pendapat tentang reka bentuk bendera tersebut
F7 28 November 1949, The Malay Mail menyiarkan keputusan majoriti orang ramai
F8 Reka bentuk ciptaan En Mohamad Hamzah, arkitek kerajaan Johor telah terpilih
F9 22 dan 23 Februari 1950, beberapa pindaan dibuat terhadap reka bentuk bendera tersebut
F10 Reka bentuk bendera diluluskan oleh MPP pada 19 April 1950
F11 19 Mei 1950 King George VI telah memperkenankan reka bentuk bendera PTM
F12 26 Mei 1950 bendera PTM berkibar buat pertama kali di perkarangan Istana Sultan Selangor dihadiri oleh DYMM Raja-raja Melayu dan pegawai-pegawai King George VI.
F13 Bendera kebangsan dinamakan Jalur Gemilang pada sambutan Hari Kebangsaan ke 40 pada 31 Ogos 1997
Mana-mana 8 x 1 m1

1

1

1
1
1

1

1

1

1
1

1


1

[ max 8 m ]

8 ( c )

Pada pendapat anda, mengapakah semua rakyat Malaysia mesti menghormati Jalur Gemilang

F1 Membangkitkan semangat perjuangan
F2 Menunjukkan perasaan setia dan cintakan tanah air
F3 Menimbulkan rasa bangga terhadap negara
F4 Sebagai tanda ketaatan kepada raja dan negara apabila bendera kebangsaan dikibarkan dalam majlis dan adat istiadat rasmi
F5 Menjadi lebih patriotik apabila Jalur Gemilang dikibarkan
F6 Menjadi lebih bersemangat melindungi Jalur Gemilang daripada perbuatan tidak patriotik
F7 Melahirkan perasaan sanggup berkorban untuk tanah air
F8 Sanggup mempertahankan kedaulatan negara
F9 Jalur Gemilang menjadi simbol perpaduan, kebanggaan dan kedaulatan
F10 Memupuk perasaan patriotik dalam kalangan generasi akan datang
F11 Mengukuhkan pembentukan identiti negara dan bangsa Malaysia
F12 Menyemarakkan semangat Malaysia Boleh dengan mengibarkan Jalur Gemilang apabila mencapai kemenangan dalam pertandingan
M Mana-mana jawapan yang munasabah

Mana-mana 6 x 1 m
1
1
1
1

1
1

1
1
1

1
1
1

1

[ max 6 m ]


SOALAN
HURAIAN
MARKAH
9


9(a)
Dasar luar Malaysia yang mengutamakan kesejahteraan serta keamanan serantau dan dunia telah memberi kebaikan kepada negara kita.

Terangkan bentuk hubungan luar Malaysia tahap kedua semasa Tun Abdul Razak menjadi Perdana Menteri.

F1 dasar luar Malaysia mula berubah.
H1a iaitu kepada dasar berkecuali .
H1b dan berbaik-baik dengan semua negara.
H1c perubahan berlaku kerana kurangnya peranan AMDA.
H1d kurangnya pengaruh Britain pengaruh Britain di Timur.
H1e berlaku pergolakan di Vietnam yang melibatkan Amerika
Syarikat dan China.
F2 Malaysia dan negara anggota ASEAN mengisytiharkan zon aman, bebas, dan berkecuali (ZOPFAN).

F3 Malaysia telah menjalin hubungan diplomatik dengan negara berfahaman komunis.
C3a seperti China, Jerman Timur, Korea Utara, Vietnam Utara, dan Mongolia.
F4 menjalin persahabatan dengan semua negara. khususnya negara jiran.
F5 mengadakan hubungan diplomatik dengan Vietnam pada tahun 1976.
H5a dengan kerjasama negara-negara jiran, Malaysia dapat mengatasi masalah pelarian Vietnam di Malaysia.
(mana-mana 8 x 1 m)1
1
1
1
1
1

1


1

1
1
1
1

[ max 8 m]


9(b)

Huraikan usaha-usaha yang dilaksanakan untuk merealisasikan konsep ZOPFAN di rantau ASEAN.

F1 mengekalkan keamanan dan kestabilan politik di rantau Asia Tenggara.
H1a menyelesaikan masalah pencerobohan Vietnam ke atas kampuchea pada tahun 1978 untuk menjatuhkan Khmer Rouge.
H1b mengadakan mesyuarat di Kuala Lumpur bagi membentuk kerajaan demokratik campuran Kampuchea di bawah pimpinan Putera Norodom Sihanouck.

F2 Tidak bersekongkol dengan mana-mana blok barat atau timur untuk mengelakkan campur tangan kuasa-kuasa besar.
H2a Dalam mesyuarat pada tahun 1984, menteri-menteri luar ASEAN telah memutuskan bahawa ASEAN ialah zon bebas senjata nuklear.

H2b tidak akan membenarkan mana-mana kapal menggunakan perairan dan kemudahan pelabuhan di rantau ASEAN untuk mengangkut bahan atau senjata nuklear.

(mana-mana 6 x 1 m)

1
1

11

1


1[max 6 m]


9(c)

Mengapakah negara kita mengamalkan prinsip berkecuali dalam konteks hubungan antarabangsa?

F1 Dapat berbaik-baik dengan semua negara.

F2 Tidak bergantung dengan mana-mana kuasa besar dunia.

F3 Tidak mahu bersekongkol dengan mana-mana kuasa Dunia.

F4 Ingin mengadakan hubungan ekonomi dengan semua negara.

F5 Tidak terlibat dalam mana-mana konflik antarabangsa.

F6 Menyumbang untuk mengekalkan keamanan dunia.

M Mana-mana jawapan munasabah

(mana-mana 6 x 1 m)

1

1

1

1

1

1

1

[ max 6 m]

No comments:

Post a Comment