Sunday, August 16, 2009

Kertas 2 Gerak Gempur

1249/2
NO.KAD PENGENALAN

ANGKA GILIRAN

PEPERIKSAAN GERAK GEMPUR 2
SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2009
SEJARAH
Kertas 2
Julai

2 ½ jamSULIT
JABATAN PELAJARAN
NEGERI JOHOR

NAMA : _______________________________________________________

Dua jam tiga puluh minit

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1. Tulis nombor kad pengenalan dan tingkatan anda pada ruangan yang disediakan.

2. Kertas soalan ini mengandungi dua bahagian: Bahagian A dan Bahagian B.

3. Jawab semua soalan di Bahagian A dan tiga soalan di Bahagian B.

4. Tulis jawapan bagi Bahagian A dalam ruang yang disediakan dalam kertas soalan.

5. Tulis jawapan bagi Bahagian B pada kertas jawapan .

6. Markah yang diperuntukkan bagi setiap soalan atau ceraian soalan ditunjukkan dalam kurungan.

7. Sekiranya anda hendak menukar jawapan, batalkan dengan kemas jawapan yang telah dibuat. Kemudian tulis jawapan yang baru.

8. Semua kertas jawapan anda hendaklah diserahkan pada akhir peperiksaan.


Untuk Kegunaan Pemeriksa
Bahagian
Soalan
Markah Penuh
Markah Diperoleh


A


1
10

2
10

3
10

4
10

B
5
20

6
20

7
20


8
20


9
20

Jumlah
100

[Lihat Sebelah
SULIT
1249/2 © 2009 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Johor Kertas soalan ini mengandungi 8 halaman bercetakBahagian A

[40 markah]
Jawab semua soalan.


1 Jadual berikut menerangkan tentang pemerintahan Dinasti Beraja di China.
Tamadun
Hwang Ho
Dinasti Shang

Dinasti Chou


(a) Namakan bandar yang muncul ketika pemerintahan dinasti di atas?

(i) ..............................................................................................................
[1 markah]

(b) Nyatakan tiga ciri negara kota dalam tamadun Hwang Ho.

(i) ..............................................................................................................

(ii) ..............................................................................................................

(iii) ..............................................................................................................
[3 markah]

(c) Senaraikan dua golongan yang membantu raja tamadun Hwang Ho dalam urusan pentadbiran?

(i) ..............................................................................................................

(ii) ..............................................................................................................
[2 markah]

(d) Jelaskan bagaimanakah raja dalam tamadun Hwang Ho mengekalkan mandat daripada Tuhan?

(i) ..............................................................................................................

(ii) ..............................................................................................................
[2 markah]

(e) Pada pandangan anda, apakah ciri kepimpinan yang perlu dimiliki oleh seorang ketua negara agar pemerintahannya disegani?

(i) ..............................................................................................................

(ii) ..............................................................................................................
[2 markah]2 Menurut ajaran Islam, peperangan hanya boleh dilakukan dengan keizinan Allah, iaitu setelah wahyu diturunkan.

(a) Namakan dua peperangan antara orang Quraisy Makkah dengan orang Islam Madinah sehingga pembukaan semula kota Makkah.

(i) ..............................................................................................................

(ii) ..............................................................................................................
[2 markah]

(b) Nyatakan tujuan peperangan dalam Islam.

(i) ..............................................................................................................
[1 markah]

(c) Jelaskan garis panduan yang mesti dipatuhi oleh tentera Islam dalam peperangan.

(i) ..............................................................................................................

(ii) ..............................................................................................................

(iii) ..............................................................................................................
[3 markah]


(d) Berdasarkan pengetahuan sejarah anda. Mengapakah Islam dikatakan tidak berkembang dengan paksaan?

(i) ..............................................................................................................

(ii) ..............................................................................................................
[2 markah]

(e) Pada pemerhatian anda, bagaimanakah masyarakat dunia hari ini boleh mengelakkan peperangan daripada berlaku ?

(i) ..............................................................................................................

(ii) ..............................................................................................................
[2 markah]3 Jadual berikut menerangkan tentang pengagihan kuasa pentadbiran di Malaysia.Pengagihan kuasa pentadbiran Malaysia
Senarai Persekutuan
Senarai Negeri
Senarai Bersama(a) Apakah maksud negara Persekutuan?
…..…………………………....…………….....…….……………......………
[1 markah]

(b) Senaraikan dua bidang kuasa yang diperuntukkan kepada Negeri.

(i) ..............................................................................................................

(ii) ..............................................................................................................
[2 markah]

(c) Nyatakan dua Senarai Bersama Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri.

(i) ..............................................................................................................

(ii) ..............................................................................................................
[2 markah]


(d) Mengapakah Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri perlu sentiasa mengamalkan sikap berbaik-baik?

(i) ..............................................................................................................

(ii) ..............................................................................................................
[2 markah]

(e) Pada pandangan anda, apakah sikap yang perlu ada dalam diri seorang pemimpin Kerajaan Persekutuan?

(i) ..............................................................................................................

(ii) ..............................................................................................................

(iii) ..............................................................................................................
[3 markah]4 Dasar Pendidikan Kebangsaan penting untuk memupuk perpaduan kaum dan integrasi nasional.

(a) Apakah elemen penting dalam Penyata Razak 1956?
…..…………………………....…………….....…….……………......………
[1 markah]

(b) Nyatakan syor yang dicadangkan dalam Laporan Rahman Talib 1960.

(i) ..............................................................................................................

(ii) ..............................................................................................................
[2 markah]

(c) Jelaskan matlamat Kajian Aminudin Baki 1965 yang berkaitan dengan sistem persekolahan Aneka Jurusan.

(i) ..............................................................................................................

(ii) ..............................................................................................................
[2 markah]

(d) Berdasarkan pengetahuan sejarah anda. Mengapakah Laporan Jawatankuasa Kabinet 1974 boleh dianggap berjaya meningkatkan tahap pendidikan Malaysia hari ini?

(i) ..............................................................................................................

(ii) ..............................................................................................................
[2 markah]

(e) Pada pendapat anda, bagaimanakah perpaduan boleh dicapai melalui pendidikan ?

(i) ..............................................................................................................

(ii) ..............................................................................................................

(iii) ..............................................................................................................
[3 markah]
Bahagian B

[60 markah]
Jawab tiga soalan

5. Kewujudan tamadun awal Asia Tenggara dibuktikan dengan kemunculan kerajaan-kerajaan awal di Tanah Besar dan Kepulauan Asia Tenggara.

(a) Jelaskan faktor-faktor yang menyumbang kepada kemajuan pertanian dalam .kerajan-kerajaan awal Asia Tenggara.
[ 6 markah ]
(b) Huraikan pengaruh Hindu dan Buddha dalam sistem pemerintahan kerajaan- kerajaan awal Asia Tenggara.
[ 8 markah ]
(c) Sebagai rakyat Malayisa, apakah iktibar yang boleh dipelajari daripada kebudayaan kerajaan-kerajaan awal Asia Tenggara untuk mengekalkan keharmonian negara kita.
[ 6 markah ]

6. Pengaruh Islam telah membawa perubahan yang besar dalam aspek politik, ekonomi dan sosial masyarakat Melayu.

(a) Terangkan pengaruh Islam terhadap sistem hidup masyarakat Melayu
[ 8 markah]
(b) Bagaimanakah pengaruh Islam mengubah bahasa dan kesusasteraan Melayu?
[8 markah]
(c) Syed Muhammad Naquib al-Atas dalam bukunya ‘Islam dalam Sejarah dan Kebudayaan Melayu’ mengatakan bahawa kedatangan Islam ke rantau Alam Melayu sebagai zaman baru dalam pensejarahan rantau ini.
Berikan pendapat anda untuk menyokong pernyataan tersebut.
[4 markah)
7. Pengaruh perubahan yang dialami oleh masyarakat Islam di negara-negara Timur Tengah telah memberi kesan kepada perkembangan pemikiran masyarakat Melayu hingga mewujudkan gerakan Islah oleh Kaum Muda pada awal abad ke-20.

(a) Huraikan latar belakang Gerakan Islah.
(5 markah)
(b) Jelaskan idea dan perjuangan gerakan Islah di Tanah Melayu.
(10 markah)
(c) Pada pendapat anda, bagaimanakah Islam boleh memajukan masyarakat?
(5 markah)


8 Bendera kebangsaan, Jalur Gemilang membezakan Malaysia daripada negara lain.


(a) Terangkan maksud warna dan lambang yang terdapat pada Jalur Gemilang.
(6 markah)
(b) Jelaskan sejarah penciptaan Jalur Gemilang.
(8 markah)
(c) Pada pendapat anda, mengapakah semua rakyat Malaysia mesti
menghormati Jalur Gemilang ?
(6 markah)

9. Dasar luar Malaysia yang mengutamakan kesejahteraan serta keamanan serantau dan dunia telah memberi kebaikan kepada negara kita.

(a) Terangkan bentuk hubungan luar Malaysia tahap kedua semasa Tun Abdul
Razak menjadi Perdana Menteri.
(8 markah)
(b) Huraikan usaha-usaha yang dilaksanakan untuk merealisasikan konsep ZOPFAN di rantau ASEAN.
(6 markah)
(c) Mengapakah negara kita mengamalkan prinsip berkecuali dalam konteks hubungan antarabangsa?
(6 markah)
KERTAS SOALAN TAMAT

No comments:

Post a Comment